null Persönliche Schutzausrüstung

Leitung: Dr. Christoph-Philipp Pelanek, LL.M, Dr. Stefan Pöchacker, Dr. Frédéric Tömböl

Co-Referenten

Tel: 51501/1278
Fax: 5126023/1278

 

Referat für Persönliche Schutzausrüstung

Dr. Christoph-Philipp Pelanek, LL.M
Co-Referent 

Dr. Stefan Pöchacker
Co-Referent 

Dr. Frédéric Tömböl
Co-Referent 

 

Kontakt: Hans Ulrich Starl

Tel: 51501/1278
Fax: 5126023/1278
E-Mail: mmmc3RhcmxAYWVrd2llbi5hdA==